توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

برخی اهداف فصل :

1 ـ جانوران مهره دار را از روی مهره ها تشخیص دهند.

2 ـ هر جانور مهره دار را در جایگاه خود در طبقه بندی مهره داران جای دهند. اهمیت آنها در زندگی ما مطالبی را بیان کنند.

3 ـ ویژگی های ماهی ها را برشمارند و درباره

4 ـ ویژگی های دوزیستان را برشمارند و با توجه به آنها بتوانند بین جانوران، دوزیستان را مشخص کنند.

5 ـ ویژگی های خزندگان را برشمارند و به وجود تفاوت بین دوزیست و خزنده پی ببرند.

6 ـ ویژگی های مختصر پرندگان را بنویسند و بتوانند برای هر گروه از پرندگان، نمونه هایی را معرفی کنند.