PDF پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

۱,۲۰۰ تومان

با این محصول کاربران با ساختار و کار قلب، حفرات، دریچه ها و رگ های ورودی و خروجی آن آشنایی می یابند همچنین با انواع رگ ها در بدن و توانایی مقایسه آن ها مهارت خواهند داشت و با افزایش توانایی کار عملی با تشریح قلب آموخته های خود را تعمیق خواهند کرد.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

در این محصول کاربران با فعالیت های دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین دستگاه های مختلف بدن آشنا می شوند. در این فعالیت با نبض و فشار خون به عنوان علائم حیاتی بدن آشنا می شوند.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم هفتم