توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم نهم

برخی اهداف فصل:

1 ـ نقش عوامل زنده و غیر زنده را در یک بوم سازگان، گزارش کنند.

2 ـ با توصیف بوم سازگان هایی در محل زندگی خود، نمونه هایی از روابط بین جانداران را در این بوم سازگان گزارش کنند.

3 ـ نتایج محدودی از اثر تغییر در عوامل زنده و غیرزنده را در یک بوم سازگان کوچک پیش بینی کنند.

4 ـ یک بوم سازگان ارائه کنند.

5 ـ طرح پژوهشی دانش آموزی برای مطالعه

6 ـ ضمن پی بردن به نقش جانداران در بوم سازگان ها، رفتار سالم در ارتباط با حفظ زیستگاه های طبیعی را به کار گیرند.