توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۱۵ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم نهم

برخی اهداف فصل:

۱ ـ نقش عوامل زنده و غیر زنده را در یک بوم سازگان، گزارش کنند.

۲ ـ با توصیف بوم سازگان هایی در محل زندگی خود، نمونه هایی از روابط بین جانداران را در این بوم سازگان گزارش کنند.

۳ ـ نتایج محدودی از اثر تغییر در عوامل زنده و غیرزنده را در یک بوم سازگان کوچک پیش بینی کنند.

۴ ـ یک بوم سازگان ارائه کنند.

۵ ـ طرح پژوهشی دانش آموزی برای مطالعه

۶ ـ ضمن پی بردن به نقش جانداران در بوم سازگان ها، رفتار سالم در ارتباط با حفظ زیستگاه های طبیعی را به کار گیرند.