09121510167|info@ngo82.ir

PDF پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم هفتم

خانه/مطالب پایه هفتم/PDF پاسخ فعالیت های علوم هفتم/PDF پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم هفتم

۱,۳۰۰ تومان

با مشاهده این محصول با موارد زیر آشنا می شوید.

1- دستگاه تنفس و اجزای آن

2- با انجام فعالیت هایی همچون شبیه سازی حرکات تنفسی و تشریح شش

3- آشنایی با چگونگی انجام دم و بازدم و مسیر عبور هوا در دستگاه تنفس

4- با انجام فعالیت هایی همچون تشریح کلیه، یادگیری این مبحث تکمیل تر می شود.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 15 علوم هفتم

با مشاهده این محصول کاربران با دستگاه تنفس و اجزای آن آشنا می شوند و با انجام فعالیت هایی همچون شبیه سازی حرکات تنفسی و تشریح شش با چگونگی انجام دم و بازدم و مسیر عبور هوا در دستگاه تنفس بیشتر آشنا خواهند شد و در ادامه با انجام فعالیت هایی همچون تشریح کلیه، یادگیری این مبحث تکمیل تر می شود.