توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 2 علوم نهم

کاربر گرامی : در این محصول شما ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 2 علوم نهم

در این فصل، ماهیت ذره ای ماده، ساختار ذره های سازنده و چگونگی تشکیل آنها (چگونگی رفتار اتم ها با یکدیگر) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مفاهیم این فصل، کمتر قابل لمس، و بیشتر انتزاعی است، از مدل ها برای فهم آن استفاده می شود.