توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۳ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم نهم

برخی اهداف فصل:

۱ ــ مهارت تهیه بلور و مقایسه آنها

۲ ــ بتوانند با توجه به ویژگی های مواد نوع ذره های سازنده را پیش بینی کنند.

۳ ــ پی ببرند که همه مواد، رسانای الکتریسیته نیستند.

۴ ــ چگونگی انتقال الکتریسیته توسط محلول ها را توضیح دهند.

۵ ــ درک کنند که در هر تغییر شیمیایی، خواص واکنش دهنده ها تغییر می کند.

۶ ــ با ملاک های داد و ستد الکترون بین اتم ها آشنا شوند.