pdf پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هشتم

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هشتم

کاربر گرامی : در این فصل، ماهیت ذرّه ای مادّه، ذرّه های سازنده و ساختار اتم مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که مفاهیم این فصل، کمتر قابل لمس هستند، از مدل ها برای فهم آن استفاده می شود.

مدل ها یکی از ایده های کلیدی و اساسی در آموزش علوم هستند که ارائه، طراحی، ساخت و استفاده از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.pdf پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هشتم ساختمان اتم

البته در این فصل، همهٔ مدل های ارائه شده برای اتم، بررسی نمی شود و فقط مدل اتمی بور بررسی می گردد. از سوی دیگر تاریخ علم نیز  به صورت گزاره ها و رویداد های تاریخی توجه قرارگرفته است.

لازم است قبل از برررسی پاسخ فعالیت ها، درسنامه این فصل زا بدقت مطالعه کنید، تا از توانایی بیش تری نسبت به آموزش فعالیت ها برخوردار شوید.