PDF پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

۱,۲۰۰ تومان

هدف های آموزشی : دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری با اهداف زیر آشنا می شوند.

ٔ1 ـ با مفاهیم مشاهده مواد آشنا می شوند.

2 ـ مهارت جمع آوری داده ها را در خود تقویت می کنند.

3 ـ مهارت تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری را در خود تقویت می کنند.

4 ـ با اتم به عنوان اصلی ترین ذره سازنده آشنا می شوند

5 ـ با این مفهوم و حقیقت که آزمایش های ساده مبنای شناخت طبیعت و جهان پیرامون ماست، مهارت تفکر منطقی را در خود تقویت می کنند.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

کاربر گرامی قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه سوم آشنایی داشته باشید و همچنین باید در پایان این فصل پس از مطالعه درسنامه به اهداف زیر رسیده باشد.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 3 علوم هفتم