توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 4 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

 

برخی اهداف فصل :

1 ـ عبارت «حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد» را با مثال های ساده ای تبیین کنند.

2 ـ با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شوند و تفاوت آنها را دقیق بیان کنند.

3 ـ با تعریف تندی متوسط آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثال های مرتبط استفاده کنند.

4 ـ با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه (m/s) و کیلومتر بر ساعت (km/h) آشنا شوند و چگونگی تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانند.

5 ـ با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شوند و با مثال های ساده ای بتوانند آن را بیان کنند.

6 ـ با مفهوم سرعت لحظه ای آشنا شوند و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنند.

7 ـ با تعریف شتاب متوسط آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثال های مرتبط استفاده کنند.