توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۵ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 5 علوم نهم

در این فصل دانش آموزان باید بتوانند:

۱- با اهمیت نیرو در زندگی، نیروهای متوازن و خالص، قانون های دوم و سوم نیوتون آشنا شوند.

۲- علت تغییر حرکت یک جسم را بفهمند و بتوانند شتاب یک جسم را برحسب نیروهای وارد بر جسم محاسبه کنند.

۳- با برخی از نیروها، مانند وزن و عمودی سطح اصطکاک نیز آشنا شوند.