pdf پاسخ فعالیت های فصل 5 علوم هشتم

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 5 علوم هشتم

کاربر گرامی: در این فصل ضمن معرفی و توضیح مهم ترین غدد بدن مثل هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، فوق کلیوی،لوزالمعده و غدد جنسی محل قرارگیری آنها در بدن مشخص می شود.

در ادامه دربارهٔ چگونگی تنظیم رشد، کلسیم، سوخت و ساز، میزان قند، مقابله با استرس و تنظیم فعالیت های جنسی مطالبی آورده شده و در پایان هر قسمت به بعضی از عوارض ناشی از عدم کارکرد صحیح غدد اشاره ای می می شود.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 5 علوم هشتم

لازم است قبل از برررسی پاسخ فعالیت ها، درسنامه این فصل زا بدقت مطالعه کنید، تا از توانایی بیش تری نسبت به آموزش فعالیت ها برخوردار شوید.