توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم نهم

1ـ بحث اشتقاق و جابه جایی قاره ها را توضیح دهند.

2ـ چهار مورد از شواهد جابه جایی قاره ها را بیان کنند.

3ـ نظری هزمین ساخت ورقه ای را توضیح دهند.

4ـ علت حرکت ورقه های سنگ کره را بیان کنند.

5ـ فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را توضیح دهند.

6ـ پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را بیان کنند.