PDF پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

۱,۲۰۰ تومان

با توجه به اینکه آب ماده ای بسیار ارزشمند است، در این محصول علاوه بر مفاهیم علمی به مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز پرداخته شده است.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

سفر آب روی زمین

با پاسخ به فعالیت های این فصل کاربران با مفاهیم این درس از طریق فعالیت های زمینه محور و انجام آزمایش هابه اهداف آموزشی خواهند رسید.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

با توجه به اینکه آب ماده ای بسیار ارزشمند است، در این محصول علاوه بر مفاهیم علمی به مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز پرداخته شده است.