توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم نهم

اهداف فصل:

1ـ مفهوم فسیل و چگونگی تشکیل آن را توضیح دهند.

2ـ راه های تشکیل فسیل را بیان کنند.

3ـ قالب داخلی و خارجی را با هم مقایسه کنند.

4ـ در حفظ فسیل ها به عنوان منابع اطلاعاتی کوشا باشند.

5ـ درصورت وجود فسیل در منطقه زندگی خود، آنها را جمع آوری کنند.

6ـ کاربردهای فسیل ها را بیان کنند.