PDF پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

۱,۲۰۰ تومان

آب های زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمین آب شیرین مورد نیاز انسان است.آب های زیرزمینی بعد از یخچال ها و پهنه های یخی، بزرگ ترین ذخیرهٔ آب شیرین زمین را تشکیل می دهند.

امروزه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای مصارفی چون کشاورزی، صنعت و شرب توسعهٔ زیادی پیداکرده است.

استفاده از منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و دور از رودخانه ها ودریاچه های آب شیرین، غالباً تنها راه تأمین آب برای مصارف مختلف محسوب می شوند.

در این محصول به پاسخ فعالیت های فصل 7 کتاب،سفر آب درون زمین پرداخته شده است.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

در این محصول به فعالیت های فصل 7 پاسخ داده شده است و به مفاهیم مربوط به آب های زیرزمینی (لایه های آبدار، سطح ایستابی، نفوذپذیری، تشکیل غار و…) و راه های بهره برداری از آنها (چاه، چشمه و قنات) به صورت انجام آزمایش و فعالیت های هدف دار پرداخته شده است.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم