توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۸ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 8 علوم نهم

اهداف فصل:

۱ ـ با برخی از پدیده های مرتبط با فشار در زندگی روزمره آشنا شوند.

۲ ـ با رابطه بین فشار و نیرو آشنا شوند.

۳ ـ با یکای فشار آشنا شوند.

۴ ـ با فشار در مایع ها و برخی از عوامل مؤثر بر آن به کمک آزمایش های ساده، آشنا شوند.

۵ ـ با یکسان بودن فشار در نقاط هم تراز مایع آشنا شوند و بتوانند آزمایش های ساده ای برای نشان دادن این موضوع انجام دهند.

۶ ـ بتوانند سطح آزاد مایع را مشخص کنند.

۷ ـ با اصل پاسکال و برخی از کاربردهای آن آشنا شوند و بتوانند دست کم دو نمونه از کاربردهای آن را با رسم شکل مناسب و همچنین طراحی و اجرای آزمایش ساده نشان دهند.

۸ ـ با فشار در گازها و همچنین فشار هوا آشنا شوند.