توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۹ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم نهم

اهداف فصل:

۱ ـ با اهمیت ماشین و نقش آن در زندگی، صنعت و … آشنا شوند.

۲ ـ ماشین را براساس ورودی و خروجی آن بررسی کنند.

۳ ـ گشتاور نیرو را بشناسند و تعادل در اهرم ها را براساس آن توضیح دهند.

۴ ـ با آزمایش عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو را به دست آورند.

۵ ـ مزیت مکانیکی را فهمیده و بتوانند آن را در اهرم ها محاسبه کنند.

۶ ـ با قرقره ها، مزیت مکانیکی و پایستگی انرژی در آنها آشنا شوند.

۷ ـ با آزمایش مزیت مکانیکی قرقره ثابت و متحرک را به دست آورند.

۸ ـ چرخ دنده ها را براساس تعداد دهنده ها، سرعت چرخشی و گشتاور نیرو تحلیل کنند.

۹ ـ نقش سطح شیبدار را به عنوان یک ماشین ساده قدیمی در نظر گرفته و می­توانند مزیت مکانیکی آن را محاسبه و اندازه گیری نمایند.