توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم نهم

اهداف فصل:

1 ـ با اهمیت ماشین و نقش آن در زندگی، صنعت و … آشنا شوند.

2 ـ ماشین را براساس ورودی و خروجی آن بررسی کنند.

3 ـ گشتاور نیرو را بشناسند و تعادل در اهرم ها را براساس آن توضیح دهند.

4 ـ با آزمایش عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو را به دست آورند.

5 ـ مزیت مکانیکی را فهمیده و بتوانند آن را در اهرم ها محاسبه کنند.

6 ـ با قرقره ها، مزیت مکانیکی و پایستگی انرژی در آنها آشنا شوند.

7 ـ با آزمایش مزیت مکانیکی قرقره ثابت و متحرک را به دست آورند.

8 ـ چرخ دنده ها را براساس تعداد دهنده ها، سرعت چرخشی و گشتاور نیرو تحلیل کنند.

9 ـ نقش سطح شیبدار را به عنوان یک ماشین ساده قدیمی در نظر گرفته و می­توانند مزیت مکانیکی آن را محاسبه و اندازه گیری نمایند.