09121510167|info@ngo82.ir

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

خانه/مطالب پایه هشتم/PDF پاسخ فعالیت های علوم هشتم/pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

کاربر گرامی: در فعالیت های این محصول اهمیت الکتریسیته و نقش بی بدیل آن در زندگی روزمره توضیح داده می شود.

انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگر توسط فراگیران باز کشف می شود و فراگیران با الکتروسکوپ و کار کردن با آن برای تشخیص جسم باردار و نوع بار آشنا می شود.

از مدل اتمی برای توضیح اینکه چگونه یک جسم باردار می شود، استفاده می کنیم.

جسم ها از نظر رسانش الکتریکی به دو دسته تقسیم بندی می شوند و روش القای بار الکتریکی یعنی باردار شدن یک جسم بدون تماس توسط آزمایش انجام می شود.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم هشتم الکتروسکوپ

آذرخش و تخلیهٔ الکتریکی به روش القای بار آزمایش می شود و در ادامه مدار الکتریکی، نقش باتری در مدار، مفهوم اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی مطرح شده و اندازه گیری اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی به کمک فعالیت ها توضیح داده  می شود.

 لازم است قبل از برررسی پاسخ فعالیت ها، درسنامه این فصل زا بدقت مطالعه کنید، تا از توانایی بیش تری نسبت به آموزش فعالیت ها برخوردار شوید.